Aktualności

Czas dojazdu w delegacji zwykle niepłatny

PPK to nowy system długoterminowego oszczędzania, który powinni wprowadzić polscy pracodawcy. PPK obejmuje osoby zatrudnione na umowę o pracę, a także wszystkie inne osoby, za które odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Więcej: Labour Law Update

Rewolucja w zwolnieniach lekarskich

Od 1 grudnia 2018 roku lekarze w Polsce powinni wystawiać zwolnienia lekarskie wyłącznie w postaci elektronicznej (e-ZLA). Zwolnienia papierowe mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. przy braku dostępu do internetu lub w czasie wizyty domowej.

Zmianom wprowadzającym elektroniczną formę zwolnień lekarskich przyświecał cel, aby obieg tych zwolnień od momentu wystawienia przez lekarza, aż do momentu przekazania dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy do pracodawcy odbywał się sprawniej, wygodniej i bez zbędnych formalności.

Więcej: Labour Law Update

Zmiany w przepisach dotyczących związków zawodowych

1 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany w ustawie o związkach zawodowych, które uznaje się za najbardziej istotne i głębokie, licząc od początku obowiązywania tej ustawy (1991 rok).

Zmiany te mogą spowodować, że kwestia działalności związków zawodowych stanie się aktualna także u  tych pracodawców, u których związki dotychczas nie działały i szansa na ich powstanie była niewielka. 

Więcej: Labour Law Update

Limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe obowiązuje dalej

W dniu 14 listopada 2018 Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z konstytucją nowelizacji ustawy znoszącej górny limit składek na ZUS. W związku z tym limit pozostaje niezmieniony a roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok

Więcej: Labour Law Update

Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2019 roku nastąpiły zmiany dotyczące zasad wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Zostały wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Zgodnie z uzasadnieniem celem planowanych zmian jest dostosowanie przepisów do zmieniających się preferencji pracowników, którzy coraz powszechniej wybierają bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia.

Więcej: Labour Law Update

Nowe zasady dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, m.in. skróceniu uległ okres obowiązkowego jej przechowywania przez pracodawców. Są oni również zobowiązani do przechowywania dokumentacji pracowniczej przez okres zatrudnienia pracownika, a także przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł termin przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Więcej: Labour Law Update

Obowiązki przedsiębiorców po wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku wprowadziło nową instytucję – Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Konsekwencją zmian wprowadzanych przez RODO jest także nowa, obowiązująca od dnia 25 maja 2018 roku Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Ustawa), która potwierdza, że IOD zastąpił dotychczasową instytucję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). 

Więcej: Labour Law Update

Nowe zasady dotyczące monitoringu pracowników

W związku z wejściem w życie RODO zmianie uległy również polskie przepisy kodeksu pracy. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych wprowadziła do kodeksu pracy nową instytucję monitoringu wizyjnego. Oznacza to, że kwestia budząca dotychczas wiele wątpliwości została w końcu uregulowana i tak przepisy dotyczące monitoringu wizyjnego i monitoringu poczty elektronicznej weszły w życie od 25 maja 2018 roku.

Więcej: Labour Law Update

Criminal Check w instytucjach finansowych niezależnie od RODO

W dniu 12 kwietnia 2018 roku w Sejmie odbyło się trzecie czytanie ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego. Ustawa pozwoli zalegalizować prowadzony przez niektórych pracodawców tzw. criminal check.

Więcej: Labour Law Update

CDZ LEGAL CARE – portal stworzony i prowadzony przez kancelarię Chajec, Don-Siemion & Żyto

ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
t: +48 22 496 82 00
info@cdzlegalcare.com.pl

Informacje i wzory zawarte w CDZ Legal Care nie stanowią porady prawnej.
Kancelaria Chajec, Don-Siemion i Partnerzy nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych informacji
bez uprzedniej analizy konkretnego stanu faktycznego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CHAJEC, DON-SIEMION I PARTNERZY sp. k. z siedzibą w Warszawie
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000184058, NIP: 526-27-40-114